Accreditatiebeleid / Visitatie

Kwaliteitsverbetering, zowel binnen de eigen instelling als in gezamenlijk in VOBC-verband, vormt een continu onderdeel van de activiteiten binnen alle orthopedagogische behandelcentra (OBC’s).

Sinds 2015 worden de OBC’s, op grond van de Jeugdwet, gefinancierd door gemeenten. De behandeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en ernstige gedragsproblemen is echter niet voor alle gemeenten bekend terrein. De OBC’s willen daarom aan gemeenten en andere samenwerkingspartners inzichtelijk maken wat de zorg die zij bieden inhoudt en welke eisen er aan gesteld worden.

In “OBC in perspectief” beschrijven de Orthopedagogische Behandelcentra de kwaliteitscriteria waaraan de behandeling voor jeugdigen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen moet voldoen.

Om aan te tonen dat een OBC aan die kwaliteitscriteria voldoet wordt elke twee jaar een visitatiecyclus uitgevoerd. De kwaliteit van een OBC wordt dan door een collega-instelling beoordeeld. In 2018 en 2019 is de eerste cyclus uitgevoerd. De volgende visitatiecyclus is gepland voor 2021.

Met deze werkwijze toetsen de OBC’s elkaars kwaliteit en identificeren ze punten die voor verbetering vatbaar zijn.

Op termijn zal de procedure leiden tot het toekennen van een keurmerk. Met dit keurmerk kan een OBC laten zien dat zijn behandeling voldoet aan de kwaliteitscriteria.

De belangstelling voor de maatschappelijke positie van mensen met een licht verstandelijke beperking neemt toe. Voor een groeiende groep wordt deelname aan de samenleving namelijk almaar moeilijker. Veel organisaties spannen zich in om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen met een LVB te bevorderen. Onderlinge samenwerking is daarbij belangrijk omdat de problemen zich vaak op verschillende levensterreinen bevinden: onderwijs, arbeid, wonen, vrijetijdsbesteding etc.

Het is voor organisaties dus goed om van elkaar te weten wat zij doen en wat de kwaliteit van de dienstverlening is. Met ‘OBC in perspectief’ willen de Orthopedagogische Behandelcentra hieraan een bijdrage leveren.