De Leerstoel

In 2017 heeft de VOBC een bijzondere leerstoel Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen ingesteld.

De leerstoel is ondergebracht bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam en wordt bezet door prof. dr. X.M.H. (Xavier) Moonen.

In 2017 sprak professor Moonen zijn oratie uit met als titel “(H)erkennen en waarderen: Over het (h)erkennen van de noden van mensen met licht verstandelijke beperkingen en het bieden van passende ondersteuning”.

In zijn rede ging Moonen in op de wijze waarop men in het verleden, maar ook nu, aankijkt tegen mensen met LVB. Ook maakte hij duidelijk dat mensen met een LVB onderling sterk kunnen verschillen wat betreft de ontstaansgeschiedenis van de beperking. Ook de aard en ernst van bijkomende problematiek is bij iedereen anders. De ondersteuningsbehoefte verschilt navenant.

Het Onderzoeksprogramma
De leerstoel aan de UvA richt zich onder meer op de volgende onderwerpen:

 • Herkennen en screenen van een LVB
  • Doorontwikkeling van de Screener voor Intelligentie en Licht Verstandelijke beperking (SCIL).
  • Schaal Adaptief Functioneren (SAF) en Verkorte Adaptieve Leertest (VALT). Deze instrumenten zijn bedoeld voor het screenen op een LVB in het basisonderwijs. Bij een positieve uitslag van de SAF is verdiepende diagnostiek mogelijk met de VALT. In de publicatie “LVB? Daar kun je wat mee!” zijn beide instrumenten beschreven en worden praktische tips voor leerkracht, intern begeleider en ouder gegeven over hoe vervolgens te handelen.
  • Screener Adaptief Functioneren (SCAF): ontwikkeling van een handzame screener van adaptieve vaardigheden van mensen met een LVB van 16 jaar en ouder. De SCAF is een aanvulling op de SCIL waarmee vooral aspecten van intelligentie worden gemeten. De SCIL en de SCAF beogen bij een persoon een LVB vast te stellen op basis van de in de DSM-5 genoemde criteria: intelligentie en adaptieve vaardigheden.
 • Diagnostiek van een LVB
  Professor Moonen is mede-ontwikkelaar en -auteur van de publicatie ‘Richtlijn Diagnostisch Onderzoek LVB” en redactielid/mede-auteur van het “Handboek Psychiatrie en Lichte Verstandelijke Beperking’.
 • Interventies op het gebied van LVB
  De bijzonder hoogleraar levert bijdragen aan diverse onderzoeksprojecten en publicaties op dit gebied.
 • Beleidsonderzoek
  Door de bijzonder hoogleraar is/wordt meegewerkt aan onderzoek en publicaties over:

  • Commissie Onderzoek Geweld in de Jeugdzorg
  • Gevolgen van de overgang van AWBZ naar WMO voor cliënten met een (L)VB en Niet Aangeboren Hersenletsel
  • Seksueel geweld ten opzichte van kinderen met (L)VB
  • Positie van kwetsbare burgers in o.a. de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam.