LKC LVB | Links | Contact

Werkgroep Behandelprogramma’s
De Werkgroep Behandelprogramma’s is in 2009 geïnstalleerd en houdt zich sinds die tijd bezig met inhoudelijke ontwikkelingen op de verschillende onderdelen van de orthopedagogische behandelzorg. Zo zijn bijvoorbeeld naar aanleiding van de door de werkgroep uitgevoerde inventarisaties naar therapieën en gezinshuizen, voorstellen gedaan die o.a. geleid hebben tot het opstarten van een projectgroep Therapieën.
Verder heeft de werkgroep een algemene functie in de ondersteuning van implementatie van nieuwe methodieken en programma’s.
In dat kader is de werkgroep bijvoorbeeld nauw betrokken bij de voortgang van de onderzoeksprojecten van het consortium Coping LVB. Door de werkgroep worden onderzoekers en medewerkers van de instellingen met elkaar verbonden. Waar nodig zal de werkgroep de uitvoering van de onderzoeksprojecten bevorderen. Hierbij wordt gestreefd naar brede implementatie en toepassing van de nieuw verworven kennis en interventies.

Onder de werkgroep behandelprogramma's vallen onderstaande projecten.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Project Wettelijk kader

Voorlopige Richtlijn Wettelijk Kader Orthopedagogische Behandelcentra: 
Pedagogisch-juridische overwegingen voor het uitvoeren van de behandeling binnen een orthopedagogisch behandelcentrum voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking.

Voorlopige Richtlijn Wettelijk Kader OBC
Deze Voorlopige Richtlijn is ontwikkeld in opdracht van de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) en uitgewerkt door de projectgroep Wettelijk Kader van de VOBC. Deze  projectgroep is samengesteld uit medewerkers van de Orthopedagogische Behandelcentra en externe deskundigen. 
De realisatie van deze voorlopige richtlijn is in 2009 opgenomen in het Startdocument Kwaliteitskader Orthopedagogische Behandelcentra. In het kader van de praktische toepassing van het wettelijk kader zijn in de voorlopige richtlijn veldnormen geformuleerd waarover zoveel als mogelijk consensus gezocht is met de instellingen, alsmede afstemming met IGZ heeft plaatsgevonden. 
De Voorlopige Richtlijn Wettelijk Kader OBC past in het in gang gezette kwaliteitsbeleid van de VOBC. Deze is erop gericht om de specifieke inhoud en kwaliteit van de orthopedagogische behandelcentra te expliciteren. 
De voorlopige richtlijn is gericht op de behandeling van residentieel op te nemen en opgenomen jeugdigen. De geschetste kaders in de richtlijn geven echter ook richting aan het ambulant werken in de Orthopedagogische Behandelcentra.

Waarom een Voorlopige Richtlijn?
De projectgroep Wettelijk Kader OBC heeft bij het opstellen en formuleren van de richtlijn niet langer willen wachten op de invoering van de wet Zorg en Dwang. Toch is de projectgroep niet voorbijgaan aan de brief ‘Richtinggevend kader vrijheidsbeperkingen’ van de Staatssecretaris VWS aan de Tweede Kamer (26 maart 2008) en aan het gedachtegoed van de wet Zorg en Dwang dat véél meer aansluit bij de praktijk van werken in de OBC’s dan de wet BOPZ.  Daarom is gekozen voor een Voorlopige Richtlijn en wordt gesproken over zowel vrijheidsbeperking  als onvrijwillige zorg. Op het moment dat de nieuwe wetgeving van kracht is, wordt de Voorlopige Richtlijn Wettelijk Kader OBC aangepast.

Invoering van de Voorlopige Richtlijn Wettelijk Kader OBC
De invoeringsdatum van de voorlopige richtlijn was 1 maart 2011. De projectgroep Wettelijk Kader OBC heeft voor de implementatie van de richtlijn een quickscan ontwikkeld waarmee snel in kaart gebracht kan worden welke eventuele acties nog moeten worden uitgevoerd binnen de instellingen. Verder zal de projectgroep het monitoren van de Voorlopige Richtlijn voor haar rekening nemen en de lidinstellingen ondersteunen daar waar nodig is. Vragen en eventuele dilemma’s zullen worden geïnventariseerd. De eerste ervaringen met de invoering van de voorlopige richtlijn zijn tijdens een werkconferentie in juni 2011 met het veld besproken.

Aanbieden van de Voorlopige Richtlijn Wettelijk Kader OBC
Het eerste exemplaar van de Voorlopige Richtlijn Wettelijk Kader is door de voorzitter van de projectgroep Wettelijk Kader, dhr. Xavier Moonen, op woensdag 2 maart 2011 ’s middags officieel aangeboden aan de voorzitter van de VGN, mw. Heleen Dupuis.

Quickscan
De Quickscan kan als hulpmiddel gebruikt worden om snel in kaart te brengen welke acties er eventueel moeten worden uitgevoerd om de Voorlopige Richtlijn Wettelijk Kader OBC te implementeren en welke disciplines hierbij betrokken moeten zijn. In de quickscan worden alle items van de richtlijn (inclusief de daarin vermelde veldnormen) chronologisch langsgelopen.

Voor de handleiding van de Quickscan klikt u hier.
Voor het format van de Quickscan klikt u hier.

FAQ
Voor de Voorlopige Richtlijn Wettelijk Kader OBC is een FAQ opgesteld. Deze kunt u hier vinden.

Wilt u de publicatie bestellen? klikt u hier.

Voor informatie kunt u contact opnemen met drs. Annelies Scheepens, beleidsmedewerker VOBC, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Project Middelengebruik LVB-jeugd
Het project ’Middelengebruik LVB-jeugd’ is tot stand gekomen door samenwerking van het Trimbos-instituut met een aantal organisaties zowel uit de verslavingszorg als uit de LVB-zorg. Het programma is gericht op het ontwikkelen van preventieve en behandelprogramma’s voor LVB-jeugdigen met verslavingsproblematiek. In dit kader is een interventieprogramma ontwikkeld gericht op: deskundigheidsbevordering in de LVB-zorg; alcohol- en drugseducatie voor ouders/opvoeders; alcohol- en drugseducatie voor jongeren; training voor LVB-jongeren met (beginnende) problemen als gevolg van alcohol- en drugsgebruik. De interventies zijn uitgevoerd in 4 regio’s: Utrecht (OPL), Limburg (Gastenhof), Overijssel (Saxenheim) en Noord-Brabant (Amarant).

Het interventieprogramma op basis van de methodiek Open en Alert blijkt met enige aanpassingen goed uitvoerbaar in de LVB-zorg. Dat blijkt uit de studie van het Trimbos-instituut in de 4 bovengenoemde LVB-instellingen. De resultaten van de pilotstudie zijn beschreven in het rapport 'Voorkomen van problematisch middelengebruik door jongeren met een licht verstandelijke beperking. Een interventieprogramma'.
In juni 2010 heeft in dit kader een bijeenkomst plaatsgevonden voor aandachtsfunctionarissen middelengebruik binnen de OBC's. Tijdens deze bijeenkomst kwam onder andere naar voren dat beleid rondom middelengebruik lastig is te formuleren, zodat gewenste kaders veelal ontbreken. Mogelijkheden ten aanzien van de ontwikkeling van een richtlijn middelengebruik zullen worden onderzocht.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projectgroep Therapieën

Voor bestellen van de publicatie "LVB-jeugd in behandeling" klikt u hier.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------