J-SGLVB

De problematiek waarmee jeugdigen met een LVB kampen kan erg variëren, zowel wat betreft aard als wat betreft ernst.

Een vijftal OBC’s (Ambiq, Amarant, ’s Heeren Loo, Koraal en Pluryn) biedt specialistische behandeling aan een specifieke groep jeugdigen die kampt met zeer ernstige gedragsproblemen. Deze groep wordt aangeduid met de afkorting J-SGLVB: Jeugdigen – Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Beperkt.

Deze jeugdigen zijn aangewezen op zeer intensieve zorg in een besloten omgeving.

De bekostiging van deze behandeling vindt plaats in het kader van het Landelijk Transitie Arrangement. Hierin zijn zorgvormen opgenomen die dermate specialistisch zijn dat ze niet op regionaal niveau kunnen worden gerealiseerd. Voor deze zorgvormen heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten namens de gemeenten contracten afgesloten met een beperkt aantal zorgaanbieders.

De vijf OBC’s hebben voor de J-SGLVB-doelgroep een specifiek kwaliteitskader ontwikkeld waarin is beschreven aan welke kwaliteitseisen de zorg aan deze jeugdigen moet voldoen.