Branches positief over wijziging Leerplichtwet, maar….

In het wetsvoorstel “Wijziging Leerplichtwet 1969 vrijstelling bij lichamelijke of psychische gronden” wil het Ministerie van OCW de procedure verbeteren om te komen tot een vrijstelling van de leerplicht. Voorgesteld wordt om ook onderwijskundige aspecten bij de beoordeling te betrekken en te beter te kijken naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind en de mogelijkheden van het onderwijs. De branches (VGN, VOBC, de Nederlandse ggz, Jeugdzorg Nederland, GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd) juichen het toe dat met het wetsvoorstel wordt beoogd om zoveel mogelijk kinderen en jongeren in staat te stellen om onderwijs te volgen. Dit sluit aan bij een beweging die zich laat kenschetsen als “van leerplicht naar leerrecht”.
Toch gaat naar de mening van de branches het wetsvoorstel niet ver genoeg. De branches pleiten voor een steviger betrokkenheid van gedragsdeskundigen bij de beoordeling van de vrijstelling en voor een grotere ambitie van onderwijs, gemeenten en zorginstellingen gezamenlijk om onderwijs voor meer kinderen mogelijk te maken.
Lees hier de volledige reactie.