LKC LVB | Links | Contact

woensdag, 07 oktober 2015 15:49

Kamerdebat Jeugdhulp d.d. 6 oktober 2015

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Op dinsdag 6 oktober 2015 debatteerde de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport met Staatssecretaris Van Rijn (VWS) en Minister Van der Steur (VenJ) over de decentralisatie van de jeugdhulp. In de aanloop naar dit debat hebben de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC) samen met de subcommissie Jeugd van de VNG een brief gestuurd met onderwerpen die wij graag onder de aandacht van de Kamerleden en de bewindspersonen wilden brengen.
Op deze brief werd positief gereageerd door zowel de bewindslieden als een aantal Kamerleden.
Zowel de Minister als de Staatssecretaris prezen het initiatief van de branches en de VNG om te komen tot een gezamenlijke visie op de toekomst van de Jeugdhulp ( “Ruimte voor jeugdhulp”).  De Staatssecretaris zegde toe vervolgstappen in dit proces actief te zullen volgen, te stimuleren en indien mogelijk te ondersteunen.

Hieronder een aantal onderwerpen uit het debat.

Toereikendheid budgetten
Meerdere Kamerleden uitten hun zorgen over de ontoereikendheid van de budgetten van gemeenten en de gevolgen voor gemeenten van het objectief verdeelmodel dat vanaf 2016 wordt toegepast.
De Staatssecretaris zegde toe de gevolgen van het objectief verdeelmodel goed te zullen volgen. Bij de zorgen over ontoereikende budgetten reageerde de Staatssecretaris  dat hem nog geen signalen hebben bereikt dat hierdoor kinderen verstoken blijven van zorg. Naar zijn mening mag het bereiken van een budgetplafond bij een gecontracteerde instelling nooit leiden tot het stopzetten van de zorg. Zo nodig moet gebruik worden gemaakt van een instelling waarbij dit plafond nog niet bereikt is. Deze problemen moeten in het overleg  van gemeenten met de instellingen worden opgelost. Hij wees er op dat gemeenten op grond van de wet verplicht zijn om passende zorg te bieden voor elk kind.
Voor instellingen die in financiële problemen komen verwees de Staatssecretaris naar de TAJ en het daarbij horend budget van 200 miljoen.

Toegang
Een aantal Kamerleden vroeg de staatssecretaris naar de werking van de toegang, mede naar aanleiding van het drama in Zoetermeer dat recent in de NRC stond. Van Rijn antwoordde dat de samenwerkende inspecties onderzoek doen naar de betreffende casus. Hij zei verder niet de indruk te hebben dat er in zijn algemeenheid sprake was van gebrek aan kennis in toegangsteams. Hij zei wel dat er een aantal onderzoeken lopen naar de werking van de toegang. Hij zegde toe de Kamer hierover nader te informeren. Ook Minister Van der Steur zei te willen toezien op de werking van de wijkteams mede vanuit het oogpunt van risicobeheersing.

18-/18+
Ook kwam de overgang van 18- naar 18+ een aantal keren aan de orde.  De Kamer pleitte voor gerichte actie van de Staatsecretaris om knelpunten bij deze overgang op te lossen. De Staatssecretaris zei de zorgen van de Kamer te delen. Professionals zouden wat hem betreft tijdig aandacht moeten schenken aan de zorg die nodig is bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Dit zou wat hem betreft opgenomen moeten worden in het professionaliseringsplan van de sector. Verder wees hij op het onderzoek dat uitgevoerd gaat worden door  VUMC over mogelijkheden van drang en dwang bij de groep 18+ met complexe problematiek.

100 duizend jongeren
Vera Bergkamp (D66) vroeg aandacht voor de groep van ca. 100 duizend jongeren die geen werk, geen inkomen, geen opleiding hebben. Ze wees ook op het aantal jongeren met LVB binnen deze groep zoals die onlangs beschreven is in de rapportage Buiten Spel van de Inspectie Sociale Zaken.  Zij pleitte voor een coördinerende rol van de Staatssecretaris. Deze zegde toe dit onder de aandacht te brengen van de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD).

Gesloten jeugdzorg
Een aantal Kamerleden maakt zich zorgen over berichten dat er kinderen zonder een rechterlijk machtiging geplaatst worden in een gesloten setting. Dit was zowel voor de Kamer als voor de Staatssecretaris onaanvaardbaar. Volgens Van Rijn is het wel mogelijk dat er kinderen zonder machtiging in dezelfde instelling, zelfs in hetzelfde gebouw zorg ontvangen als kinderen met een rechterlijke machtiging, maar niet onder hetzelfde regime.

Naast bovenvermelde onderwerpen werd er gesproken over het al dan niet schrappen van de ouderbijdrage, over de verwijzingen naar de Jeugd-GGZ  door huisartsen, over de kwaliteit van onderzoeken voor een ondertoezichtstelling, over wachtlijsten bij de Raad voor de Kinderbescherming, over familiegroepsplannen en Eigen Krachtconferenties en over het woonplaatsbeginsel.

 

Lees 1509 keer Laatst aangepast op donderdag, 08 oktober 2015 13:48