Nieuwe versie normenkader “OBC in perspectief”

In 2018/2019 heeft de eerste onderlinge visitatiecyclus plaatsgevonden van de OBC’s. In deze visitaties hebben de OBC’s elkaars kwaliteit beoordeeld aan de hand van normenkader “OBC in perspectief”. Het hoe en waarom van deze visitaties leest u hier.

Naar aanleiding van de eerste visitatiecyclus is “OBC in perspectief” herzien, waarmee het nog beter is toegespitst op de specifieke behandelfunctie van de OBC’s voor jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek.

De tweede visitatiecyclus zal plaatsvinden in 2021. De herziene versie van “OBC in perspectief” is dan het uitgangspunt.