Projectplan LKC LVB 2019-2021

Het Landelijk Kenniscentrum LVB gaat concrete bijdragen leveren aan de uitvoering van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd van het ministerie van VWS en J&V, VNG, cliëntenorganisaties en branches. Deze constructieve inzet van het kenniscentrum is gebundeld in een projectplan met vijf onderdelen.

Het projectplan bestaat uit de volgende activiteiten:

  •  Activiteiten ontwikkelen in pilotregio’s gericht op tijdige herkenning en werken met jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB. De ervaringen worden gebundeld in een eindrapportage. Er worden voorstellen ontwikkeld voor programma’s van na- en bijscholing.
  •  Effectevaluatie uitvoeren van het instrument SAF/VALT in drie proefregio’s waarmee kennis over tijdige signalering en passende hulp in het basisonderwijs wordt ontwikkeld. Daarbij worden samenwerkingsafspraken gemaakt en vindt training van leerkrachten plaats in toepassing van het instrument.
  • Praktijkrichtlijn ontwikkelen door het begeleiden van actieonderzoek voor de toeleiding naar ambulante, gezinsgerichte zorg als alternatief voor instroom in 24-uurszorg. De praktijkrichtlijn wordt digitaal uitgegeven en algemeen beschikbaar gesteld.
  • Inbreng specifieke LVB-expertise bij Actieprogramma Zorg voor de Jeugd: a. richtlijnontwikkeling jeugd, b. deelname platform integrale specialistische jeugdhulp, c. inbreng LVB-expertise bij de ontwikkeling van passende, integrale jeugdhulp in het kader van Zorg voor de Jeugd.
  • Activiteiten gericht op slachtoffers van mensenhandel/loverboys met een LVB en/of psychische problematiek: a. Ondersteuning totstandkoming en organisatie van regionale uitwisselings- en verdiepingsbijeenkomsten voor zorginstellingen, b. Ondersteuning totstandkoming en organisatie van regionale netwerkontwikkeling, c. Ontwikkelen aanbod t.b.v. deskundigheidsbevordering van politie en justitie.