LKC LVB | Links | Contact

Nieuws

Nieuws (46)

Gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en medische professionals hebben op 22 juni 2016 afspraken gemaakt over privacybescherming in het jeugddomein. De afspraken zijn vastgelegd in een manifest. Ook de VOBC en het Landelijk Kenniscentrum LVB hebben dit manifest ondertekend.

donderdag, 29 oktober 2015 11:54

Informatie over meldprocedure calamiteiten en geweld jeugdhulp

Geschreven door

De samenwerkende inspecties Jeugdzorg, Gezondheidszorg en Veiligheid en Justitie hebben alle jeugdhulpinstellingen geïnformeerd over de wettelijke meldplicht in geval van calamiteiten en geweld. Voor de instellingen is een leidraad beschikbaar en een digitaal formulier waarmee online kan worden gemeld.

Op grond van de Jeugdwet zijn de Inspectie jeugdzorg (IJZ), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) gezamenlijk verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet. Dit heeft geleid tot een nauwere samenwerking tussen de drie inspecties, in het bijzonder bij het calamiteiten- en geweldstoezicht. Zo is er sinds 1 januari 2015 een gezamenlijke Commissie Meldingen Jeugd, waar alle instellingen calamiteiten en geweld kunnen melden. De commissie beoordeelt of en zo ja op welke wijze nader onderzoek plaatsvindt.

Jeugdhulpinstellingen zijn wettelijk verplicht om melding te doen van calamiteiten en geweld. Over deze meldplicht en het daarmee samenhangende handhavingsbeleid zijn alle instellingen door de drie inspecties per brief geïnformeerd. Er is een leidraad opgesteld waarmee instellingen kunnen bezien óf en zo ja hóe zij dienen te melden. Daarnaast is een digitaal meldformulier via de website beschikbaar, zodat instellingen online kunnen melden..

donderdag, 06 juli 2017 14:57

Oratie Xavier Moonen

Geschreven door

Op woensdag 5 juli 2017 sprak prof. dr. X.M.H. (Xavier) Moonen zijn oratie uit in verband met zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen.

woensdag, 12 maart 2014 00:00

Interventie Samen Stevig Staan

Geschreven door

Interventie Samen Stevig Staan effectief bij kinderen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

De interventie Samen Stevig Staan is gericht op het verminderen van gedragsproblemen van jeugdigen met een licht verstandelijke beperking door het gelijktijdig verbeteren van de opvoedingsvaardigheden van ouders en de oplossingsvaardigheden van de jeugdigen in sociale situaties.
Samen Stevig staan bestaat uit twee componenten: een oudertraining en een kindtraining die beide in groepsverband worden gegeven.
De oudertraining bestaat uit tien bijeenkomsten waarin ouders oefenen in o.a. communiceren met het kind, positief benaderen en grenzen stellen.
In de twaalf bijeenkomsten van de kindtraining wordt in (rollen)spel geoefend met het leren kennen van gevoelens en beter omgaan met boosheid en sociale problemen of lastige situaties.
De interventie is binnen het onderzoeksconsortium COPING LVB ontwikkeld in een samenwerking van Universiteit Utrecht en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra. Samen Stevig Staan is gebaseerd op de bestaande interventie Minder Boos en Opstandig en aangepast voor kinderen met een licht verstandelijke beperking. Daarbij richt het zich vooral op problemen met het verwerken van sociale informatie en het aanleren van concrete vaardigheden en gedrag.

woensdag, 14 december 2016 12:11

Jongeren en ouders tevreden over dienstverlening OBC’s

Geschreven door

In opdracht van de VOBC heeft Stichting Alexander een landelijke rapportage opgesteld met de resultaten van de afname van de C-toets OBC bij acht Orthopedagogische Behandelcentra. De C-toets OBC is een specifiek op deze centra toegesneden instrument voor het meten van de tevredenheid van cliënten.
Het is de derde keer dat een dergelijke landelijke rapportage wordt opgesteld.
Uit de rapportage blijk dat cliënten en ouders tevreden zijn over de dienstverlening van de OBC’s. Over de hele linie is de tevredenheid toegenomen ten opzichte van de eerdere landelijke rapportages in 2010/2011 en 2013.
Jongeren die intramuraal worden behandeld geven een gemiddeld rapportcijfer van 6,78; hun ouders gemiddeld 7,44. Jongeren die ambulant worden behandeld geven een gemiddeld rapportcijfer van 7,62; hun ouders gemiddeld 8,13.
Met name ouders zijn zeer tevreden over de manier waarop ze contact hebben met de OBC’s en over de manier waarop ze bejegend worden.
Naast dit positieve beeld geven de respondenten ook aan op welke punten de hulpverlening verbeterd zou kunnen worden: bijvoorbeeld over de bekendheid met klachtenprocedures, over de bekendheid met het behandelplan.

Het volledige rapport vindt u hier.

maandag, 11 april 2016 10:50

Jeugdbranches en VNG zetten in op zeven actiepunten

Geschreven door

Op 9 maart was er een bestuurlijk overleg tussen jeugdbranches en VNG. Kernuitkomst van het overleg is dat de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en VNG onnodige bureaucratie gezamenlijk willen bestrijden.

donderdag, 22 september 2016 14:09

Ministeriële regeling persoonsgegevens Jeugdwet in werking getreden

Geschreven door

Welke persoonsgegevens mogen jeugdhulpverleners en gemeenten uitwisselen?
In het verleden bestond hierover onvoldoende duidelijkheid, wat onder meer leidde tot discussies tussen gemeenten en aanbieders over de geldigheid van declaraties waarop geen persoonsgegevens waren vermeld. Om een einde te maken aan deze onduidelijkheid  is in augustus 2015 een tijdelijke regeling ingesteld.

maandag, 11 april 2016 10:41

Jeugdbranches: grote problemen bij uitvoering jeugdhulp

Geschreven door

In aanloop naar het AO Jeugdhulp op 31 maart hebben de jeugdbranches (gespecialiseerde) zorg (BGZJ) aandacht gevraagd voor de urgente problemen die er zijn binnen de jeugdhulp. In een brief aan de vaste commissies van VWS en V&J spreken Jeugdzorg Nederland, VGN, GGZ Nederland, en VOBC hun zorg uit over de grote uitvoeringsproblemen die er zijn rondom de jeugdhulp.

donderdag, 31 mei 2018 13:56

Programma “Geweld hoort nergens thuis”

Geschreven door

Eind april 2018 hebben de bewindslieden van VWS en Rechtsbescherming hun programma “Geweld hoort nergens thuis” gepresenteerd. In het programma geven de bewindslieden aan welke acties zij willen ondernemen om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken. Het programma kent drie actielijnen:

·         Actielijn 1: Eerder en beter in beeld

Door huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld te brengen, kan eerder worden gehandeld waardoor de duur van het geweld wordt verkort en erger kan worden voorkomen.

·         Actielijn 2: Stoppen en duurzaam oplossen

Ingezet wordt op afstemming tussen diverse partijen om veiligheid te creëren in onveilige situaties, om te zorgen voor effectieve hulverlening, voor slachtoffers, gezinnen en andere betrokkenen, maar ook voor plegers om herhaling te voorkomen.

·         Actielijn 3: Aandacht voor specifieke groepen

Voor een aantal specifieke doelgroepen met specifieke problemen is om verschillende redenen extra aandacht nodig.

In het programma worden mensen met een licht verstandelijke beperking expliciet genoemd. Kinderen van ouders met een licht verstandelijke beperking bevinden zich vaak in kwetsbare opvoedsituaties. Het niet herkennen van de LVB wordt daarbij als knelpunt genoemd. Ook worden jeugdigen met LVB-problematiek als kwetsbare groep genoemd om slachtoffer te worden van loverboys.

Wij zijn met het Ministerie van VWS in gesprek over de wijze waarop wij een bijdrage kunnen leveren aan dit programma

Het programma “Geweld hoort nergens thuis” vindt u hier.

donderdag, 08 oktober 2015 13:44

Debat over loverboys, 7 oktober 2015

Geschreven door

De Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport sprak op woensdag 7 oktober 2015 met Minister Van der Steur (VenJ) en Staatssecretaris Van Rijn (VWS) over de aanpak van loverboy-problematiek. Directe aanleiding voor het debat was het rapport “Hun verleden is niet hun toekomst; Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd” dat een commissie onder leiding van Naïma Azough, in opdracht van Jeugdzorg Nederland en met steun van het Ministerie van VWS heeft opgesteld. De uitzending van het tv-programma “Dit is de dag, onderzoek”  van de EO van zaterdag 3 oktober 2015 heeft het onderwerp extra onder de aandacht gebracht.

dinsdag, 12 april 2016 13:57

Aandacht voor 18+ problematiek

Geschreven door

De VGN en de VOBC geven al geruime tijd het signaal af dat er grote knelpunten optreden als jongeren met een LVB de 18-jarige leeftijd bereiken. Dit signaal heeft gehoor gevonden in de Tweede Kamer. Een motie van de ChristenUnie die het kabinet oproept om nader onderzoek te doen naar de aansluiting tussen de verschillende wetten waarmee deze groep te maken heeft is met brede steun aangenomen.

donderdag, 22 september 2016 13:55

De Transformatie: 'Heb aandacht voor mensen met LVB'

Geschreven door

De nieuwste editie van het digitale magazine van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 'De Transformatie' staat in het teken van mensen met een licht verstandelijke beperking. Deze editie is tot stand gekomen in samenwerking met de VOBC.

dinsdag, 20 september 2016 11:31

Project loverboyslachtoffers LVB/GGZ

Geschreven door

Jongeren (meisjes en jongens) met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of psychische problemen zijn extra kwetsbaar om slachtoffer te worden van loverboys/mensenhandel. Het Landelijk Kenniscentrum LVB is gestart met het project Loverboyslachtoffers LVB/GGZ.

maandag, 13 juni 2016 12:45

Reactie Van Rijn op SCP-rapport 'Zorg beter begrepen'

Geschreven door

Reactie op SCP-rapport 'Zorg beter begrepen' door staatssecretaris Van Rijn (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Eind 2014 verscheen het SCP-rapport 'Zorg beter begrepen' (klik op deze link om naar het rapport te gaan). Dit rapport zoekt verklaringen voor de groeiende vraag naar zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Er komen twee verklaringen naar voren: 1. de samenleving is ingewikkelder geworden, bijvoorbeeld door de digitalisering, waardoor het moeilijker voor is voor mensen met een licht verstandelijke beperking om mee te doen aan de samenleving. Ze hebben daarbij ondersteuning nodig. 2. Er is sprake van een ruimere toegang en aanbod schept vermoedelijk ook vraag. Er lijkt een tendens te zijn dat mensen steeds vaker niet eerst de hulp aan naasten vragen, maar aan professionals.

dinsdag, 30 januari 2018 14:10

Eerste evaluatie Jeugdwet verschenen

Geschreven door

Op 30 januari 2018 is de eerste evaluatie van de Jeugdwet verschenen. De evaluatie geeft inzicht in de werking van de Jeugdwet in de praktijk, drie jaar na de inwerkingtreding. De evaluatie kan aangemerkt worden als een tussenevaluatie. De evaluatie laat zien hoe de Jeugdwet uitpakt voor kinderen en ouders, gemeenten als regisseurs van het jeugdbeleid en voor jeugdhulpaanbieders en –professionals. Daarnaast wordt ingegaan op de werking van het juridisch instrumentarium van de wet.

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra) hebben hun eerste reactie op deze evaluatie gegeven. De conclusies zijn herkenbaar, maar de echte transformatie moet nog komen.

Klik hier voor het evaluatierapport en de brief van het Ministerie van VWS
Klik hier voor de reactie van de BGZJ

woensdag, 27 januari 2016 11:47

Veel enthousiasme tijdens de Kennisdag Integrale Jeugdhulp

Geschreven door

Op maandag 25 januari 2016 kwamen er in Amersfoort ca. 170 mensen, werkzaam bij zorgaanbieders en gemeenten, bij elkaar om te spreken over Integrale Jeugdhulp. Deze dag, georganiseerd door de brancheverenigingen Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, wilde een impuls geven aan de nagestreefde vernieuwing in de jeugdhulp. De notitie “Ruimte voor Jeugdhulp”, in 2015 opgesteld door een aantal bestuurders in de Jeugdhulp en van gemeenten, geeft een richting aan waarin de jeugdhulp zich de komende jaren zou kunnen ontwikkelen.

woensdag, 03 februari 2016 16:26

Presentaties Kennisdag Integrale Jeugdhulp

Geschreven door

Tijdens de Kennisdag Integrale Jeugdhulp op 25 januari 2016 stond de vraag centraal hoe geven gemeenten en zorgaanbieders gezamenlijk invulling aan de beoogde transformatie in de jeugdhulp. Doel van deze Kennisdag was om kennis te delen, elkaar te inspireren en zo de transformatie te stimuleren.

donderdag, 31 mei 2018 13:37

Administratieve lasten blijven hoog

Geschreven door

Vermindering van administratieve lasten is sinds de decentralisaties in 2015 een belangrijk aandachtspunt. Ondanks diverse inspanningen blijven zorgaanbieders geconfronteerd worden met een grote regeldruk die ten koste gaat van de hulp aan jeugdigen en gezinnen.

Op 30 mei 2018 vond overleg plaats tussen de bewindslieden van VWS en de Tweede Kamer over de noodzakelijke vermindering van deze administratieve lasten. De branches gespecialiseerde zorg voor jeugd (Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de VOBC) hebben in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven wat vermijdbare administratieve lasten zijn en hoe die zijn te verminderen.

De brief van de BGZJ aan de Tweede Kamer vindt u hier.

Pagina 1 van 3