LKC LVB | Links | Contact

Redactie

Redactie

Een nieuw wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat het voor mensen met een arbeidsbeperking, waaronder veel mensen met een licht verstandelijke beperking, gemakkelijker wordt om in aanmerking te komen voor beschut werk.
Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 krijgen gemeenten geld voor mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden op de arbeidsmarkt kunnen participeren. Uit een onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal gerealiseerde beschutte werkplekken in gemeenten ver achterblijft bij de verwachtingen. In een brief aan de Tweede Kamer kondigde de staatssecretaris voor de zomer daarom aan gemeenten wettelijk te gaan verplichten beschut werk te organiseren. Daarbij krijgen mensen de mogelijkheid om zelf een advies beschut werk bij UWV aan te vragen.
De ministerraad stemde onlangs in met het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waardoor gemeenten vanaf volgend jaar verplicht worden om mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen werken beschut werk aan te bieden. Het voorstel ligt voor advies voor bij de Raad van State.
In de Wet zit ook de mogelijkheid dat mensen bij wie op de werkplek wordt vastgesteld dat zij niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, worden opgenomen in het doelgroepregister, via de zogenaamde Praktijkroute. Deze Praktijkroute moet ervoor zorgen dat de plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking met minder bureaucratie kan verlopen.
Meer informatie vindt u hier.

De nieuwste editie van het digitale magazine van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 'De Transformatie' staat in het teken van mensen met een licht verstandelijke beperking. Deze editie is tot stand gekomen in samenwerking met de VOBC.

dinsdag, 20 september 2016 11:31

Project loverboyslachtoffers LVB/GGZ

Jongeren (meisjes en jongens) met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of psychische problemen zijn extra kwetsbaar om slachtoffer te worden van loverboys/mensenhandel. Het Landelijk Kenniscentrum LVB is gestart met het project Loverboyslachtoffers LVB/GGZ.

Gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en medische professionals hebben op 22 juni 2016 afspraken gemaakt over privacybescherming in het jeugddomein. De afspraken zijn vastgelegd in een manifest. Ook de VOBC en het Landelijk Kenniscentrum LVB hebben dit manifest ondertekend.

donderdag, 16 juni 2016 16:03

Dossier Integrale Jeugdhulp

Het Nederlands Jeugdinstituuthet Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Landelijk Kenniscentrum LVB hebben een dossier Integrale Jeugdhulp samengesteld.

Reactie op SCP-rapport 'Zorg beter begrepen' door staatssecretaris Van Rijn (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Eind 2014 verscheen het SCP-rapport 'Zorg beter begrepen' (klik op deze link om naar het rapport te gaan). Dit rapport zoekt verklaringen voor de groeiende vraag naar zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Er komen twee verklaringen naar voren: 1. de samenleving is ingewikkelder geworden, bijvoorbeeld door de digitalisering, waardoor het moeilijker voor is voor mensen met een licht verstandelijke beperking om mee te doen aan de samenleving. Ze hebben daarbij ondersteuning nodig. 2. Er is sprake van een ruimere toegang en aanbod schept vermoedelijk ook vraag. Er lijkt een tendens te zijn dat mensen steeds vaker niet eerst de hulp aan naasten vragen, maar aan professionals.

Verder onderzoek naar geweld in de jeugdzorg is zowel haalbaar als zinvol. Dat concludeert de commissie de Winter in het vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg  van 1945 tot heden. Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) hebben de resultaten van het vooronderzoek vandaag in ontvangst genomen. Beide bewindspersonen zijn tevreden met deze conclusie, omdat daarmee erkenning kan worden geboden aan slachtoffers.

De bewindslieden spraken hun waardering uit voor de inzet van de commissie en het vele werk dat door hen is verricht. Naar aanleiding van de resultaten van het vooronderzoek stelt het kabinet daarom een onderzoek in naar geweld jegens minderjarigen die tussen 1945 en heden onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in (rijks)instellingen en in pleeggezinnen.

De uitzending van Zembla van woensdag 13 april jl.  stond geheel in het teken van de problematiek rond jongeren met een verstandelijke beperking die bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd hulpverlening de rug toekeren. Er komen cliënten aan het woord van een aantal instellingen en er worden oplossingen besproken die een antwoord kunnen zijn op dit weerbarstige probleem.

Elk jaar bereiken in Nederland rond de zesduizend jongeren met een licht verstandelijke beperking de leeftijd van achttien jaar. Vanaf die dag mogen ze zelf beslissen of ze nog hulp willen of niet. Ze zijn in hun ontwikkeling echter vaak niet ouder dan twaalf, dertien jaar en nog helemaal niet klaar om op eigen benen te staan. Met als gevolg dat ze een ‘vogelvrij’ bestaan tegemoet gaan, waarbij prostitutie, criminaliteit en drugs hun pad kunnen kruisen.

Groot Emaus (’s Heerenloo), William Schrikker Groep, Trajectum en La Salle (Koraal Groep) werkten mee aan de uitzending. Er komen cliënten aan het woord die op latere leeftijd terugkijken op een periode in hun leven waarin veel fout ging nadat ze voor de wet volwassen waren geworden. Ook bestuurders geven commentaar op deze kwestie en er is in de uitzending een gesprek met een ouder en een wetenschapper opgenomen.

Klik hier om de uitzending te bekijken.

 

 

 

 

dinsdag, 12 april 2016 16:44

Kennis over jeugd-lvb in wijkteams

Het Ministerie van VWS en de VNG hebben aan de kennisinstituten Movisie, NCJ, NJi, Trimbos-instituut en Vilans opdracht gegeven om een gezamenlijk kennisprogramma te ontwikkelen om het integraal werken in de wijk te ondersteunen.

dinsdag, 12 april 2016 13:57

Aandacht voor 18+ problematiek

De VGN en de VOBC geven al geruime tijd het signaal af dat er grote knelpunten optreden als jongeren met een LVB de 18-jarige leeftijd bereiken. Dit signaal heeft gehoor gevonden in de Tweede Kamer. Een motie van de ChristenUnie die het kabinet oproept om nader onderzoek te doen naar de aansluiting tussen de verschillende wetten waarmee deze groep te maken heeft is met brede steun aangenomen.