LKC LVB | Links | Contact

Redactie

Redactie

Op 9 maart was er een bestuurlijk overleg tussen jeugdbranches en VNG. Kernuitkomst van het overleg is dat de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en VNG onnodige bureaucratie gezamenlijk willen bestrijden.

In aanloop naar het AO Jeugdhulp op 31 maart hebben de jeugdbranches (gespecialiseerde) zorg (BGZJ) aandacht gevraagd voor de urgente problemen die er zijn binnen de jeugdhulp. In een brief aan de vaste commissies van VWS en V&J spreken Jeugdzorg Nederland, VGN, GGZ Nederland, en VOBC hun zorg uit over de grote uitvoeringsproblemen die er zijn rondom de jeugdhulp.

dinsdag, 08 maart 2016 15:04

Vroege begeleiding van mensen met een LVB

“De begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) kan niet vroeg genoeg beginnen.”

In dit artikel in Mijn Gezondheidsgids is een artikel verschenen waarin Dirk Verstegen, directeur VOBC en Landelijk Kenniscentrum LVB en Xavier Moonen, orthopedagoog bij de Koraalgroep en onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam, wijzen op het belang van een vroegtijdige onderkenning van een licht verstandelijke beperking en op een goede communicatie met mensen met een LVB. Het artikel gaat ook in op de kansen die de nieuwe Jeugdwet biedt voor samenwerking die gericht is op het tijdig inzetten van goede zorg.

woensdag, 17 februari 2016 20:51

Nieuwe campagne melding slachtoffers loverboys

“Het zou je dochter kunnen zijn… in de greep van een loverboy.” Vanwege het succes van voorgaande jaren start Meld Misdaad Anoniem onder deze titel een nieuwe campagne tegen loverboys en andere vormen van mensenhandel.

De bouw- en infrasector wil het komend jaar bijna driehonderd mensen met een beperking aan het werk helpen. Dat hebben de werkgeversorganisaties en vakbonden in de cao voor de sector afgesproken.

woensdag, 03 februari 2016 16:26

Presentaties Kennisdag Integrale Jeugdhulp

Tijdens de Kennisdag Integrale Jeugdhulp op 25 januari 2016 stond de vraag centraal hoe geven gemeenten en zorgaanbieders gezamenlijk invulling aan de beoogde transformatie in de jeugdhulp. Doel van deze Kennisdag was om kennis te delen, elkaar te inspireren en zo de transformatie te stimuleren.

Op maandag 25 januari 2016 kwamen er in Amersfoort ca. 170 mensen, werkzaam bij zorgaanbieders en gemeenten, bij elkaar om te spreken over Integrale Jeugdhulp. Deze dag, georganiseerd door de brancheverenigingen Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, wilde een impuls geven aan de nagestreefde vernieuwing in de jeugdhulp. De notitie “Ruimte voor Jeugdhulp”, in 2015 opgesteld door een aantal bestuurders in de Jeugdhulp en van gemeenten, geeft een richting aan waarin de jeugdhulp zich de komende jaren zou kunnen ontwikkelen.

Op dinsdag 26 januari 2016 zendt NPO 2 van 22.55 tot 23.50 uur de documentaire ‘Zag je het maar’ uit. De documentaire geeft een beeld van een woongroep voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Groepsleiders zetten zich in voor een betere toekomst voor deze jongeren, in de hoop dat zij een zo zelfstandig mogelijke plek in de samenleving vinden. In de documentaire wordt onder meer in beeld gebracht hoe het beperkt zelfinzicht van jongeren met LVB hierbij een grote rol speelt.

Klik hier voor meer informatie.

donderdag, 14 januari 2016 16:13

Lezingencyclus 19 mei over de JIM-aanpak

De lezingencyclus 'Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk' is een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut, de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, de NVO en het Landelijk Kenniscentrum LVB.

De samenwerkende inspecties Jeugdzorg, Gezondheidszorg en Veiligheid en Justitie hebben alle jeugdhulpinstellingen geïnformeerd over de wettelijke meldplicht in geval van calamiteiten en geweld. Voor de instellingen is een leidraad beschikbaar en een digitaal formulier waarmee online kan worden gemeld.

Op grond van de Jeugdwet zijn de Inspectie jeugdzorg (IJZ), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) gezamenlijk verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet. Dit heeft geleid tot een nauwere samenwerking tussen de drie inspecties, in het bijzonder bij het calamiteiten- en geweldstoezicht. Zo is er sinds 1 januari 2015 een gezamenlijke Commissie Meldingen Jeugd, waar alle instellingen calamiteiten en geweld kunnen melden. De commissie beoordeelt of en zo ja op welke wijze nader onderzoek plaatsvindt.

Jeugdhulpinstellingen zijn wettelijk verplicht om melding te doen van calamiteiten en geweld. Over deze meldplicht en het daarmee samenhangende handhavingsbeleid zijn alle instellingen door de drie inspecties per brief geïnformeerd. Er is een leidraad opgesteld waarmee instellingen kunnen bezien óf en zo ja hóe zij dienen te melden. Daarnaast is een digitaal meldformulier via de website beschikbaar, zodat instellingen online kunnen melden..