LKC LVB | Links | Contact

Redactie

Redactie

donderdag, 08 oktober 2015 13:44

Debat over loverboys, 7 oktober 2015

De Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport sprak op woensdag 7 oktober 2015 met Minister Van der Steur (VenJ) en Staatssecretaris Van Rijn (VWS) over de aanpak van loverboy-problematiek. Directe aanleiding voor het debat was het rapport “Hun verleden is niet hun toekomst; Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd” dat een commissie onder leiding van Naïma Azough, in opdracht van Jeugdzorg Nederland en met steun van het Ministerie van VWS heeft opgesteld. De uitzending van het tv-programma “Dit is de dag, onderzoek”  van de EO van zaterdag 3 oktober 2015 heeft het onderwerp extra onder de aandacht gebracht.

woensdag, 07 oktober 2015 15:49

Kamerdebat Jeugdhulp d.d. 6 oktober 2015

Op dinsdag 6 oktober 2015 debatteerde de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport met Staatssecretaris Van Rijn (VWS) en Minister Van der Steur (VenJ) over de decentralisatie van de jeugdhulp. In de aanloop naar dit debat hebben de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC) samen met de subcommissie Jeugd van de VNG een brief gestuurd met onderwerpen die wij graag onder de aandacht van de Kamerleden en de bewindspersonen wilden brengen.
Op deze brief werd positief gereageerd door zowel de bewindslieden als een aantal Kamerleden.
Zowel de Minister als de Staatssecretaris prezen het initiatief van de branches en de VNG om te komen tot een gezamenlijke visie op de toekomst van de Jeugdhulp ( “Ruimte voor jeugdhulp”).  De Staatssecretaris zegde toe vervolgstappen in dit proces actief te zullen volgen, te stimuleren en indien mogelijk te ondersteunen.

maandag, 05 oktober 2015 13:33

18 jaar en dan?

Er zijn steeds meer signalen dat het niet vanzelfsprekend is dat jeugdigen met een LVB, die voor hun 18de in behandeling zijn bij een Orthopedagogisch Behandelcentrum, deze kunnen continueren op het moment dat zij 18 worden.

Gemeenten en zorgaanbieders en zorgaanbieders zijn volop bezig om uitvoering te geven aan hun nieuwe taken.

woensdag, 18 februari 2015 08:56

Handreiking vroegsignalering van een LVB

Professionals die werkzaam zijn in de algemene voorzieningen moeten leren om een LVB bij kinderen en jongeren zo vroeg mogelijk te herkennen. Deze handreiking beschrijft mogelijkheden voor vroegsignalering van een LVB. Hij is bedoeld voor professionals in de nulde en eerste lijn.

dinsdag, 26 augustus 2014 11:27

Factsheet Orthopedagogische Behandelcentra

Meer informatie over het aanbod van de Orthopedagogische Behandelcentra binnen de VOBC.

Voor het downloaden van de Factsheet Orthopedagogische Behandelcentra, klikt u hier.

dinsdag, 17 juni 2014 15:51

Factsheet Jeugdigen met een LVB

Informatie en aanbevelingen voor gemeenten,

Verslag van de VOBC-(vervolg)werkconferentie Aanpak Seksueel Misbruik  

Op 24 april jl. heeft een werkconferentie plaatsgevonden als vervolg op de startbijeenkomst van 25 april 2013. De presentatie van het rapport van de Commissie Samson was mede aanleiding om de aanpak van seksueel misbruik op de agenda te zetten. Tijdens de (vervolg)bijeenkomst zijn voorbeelden gepresenteerd die illustreren hoe de branche haar verantwoordelijkheid neemt bij het bestrijden van seksueel misbruik. Hieronder een impressie van de werkconferentie.

woensdag, 12 maart 2014 00:00

Interventie Samen Stevig Staan

Interventie Samen Stevig Staan effectief bij kinderen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

De interventie Samen Stevig Staan is gericht op het verminderen van gedragsproblemen van jeugdigen met een licht verstandelijke beperking door het gelijktijdig verbeteren van de opvoedingsvaardigheden van ouders en de oplossingsvaardigheden van de jeugdigen in sociale situaties.
Samen Stevig staan bestaat uit twee componenten: een oudertraining en een kindtraining die beide in groepsverband worden gegeven.
De oudertraining bestaat uit tien bijeenkomsten waarin ouders oefenen in o.a. communiceren met het kind, positief benaderen en grenzen stellen.
In de twaalf bijeenkomsten van de kindtraining wordt in (rollen)spel geoefend met het leren kennen van gevoelens en beter omgaan met boosheid en sociale problemen of lastige situaties.
De interventie is binnen het onderzoeksconsortium COPING LVB ontwikkeld in een samenwerking van Universiteit Utrecht en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra. Samen Stevig Staan is gebaseerd op de bestaande interventie Minder Boos en Opstandig en aangepast voor kinderen met een licht verstandelijke beperking. Daarbij richt het zich vooral op problemen met het verwerken van sociale informatie en het aanleren van concrete vaardigheden en gedrag.

Pagina 5 van 5