LKC LVB | Links | Contact

 

  • Wat is een richtlijn?

Richtlijnen zijn geen wettelijke voorschriften, maar op wetenschappelijk bewijs -‘evidence’- en op veldnormen van de beroepsgroep gebaseerde inzichten en aanbevelingen waaraan zorgverleners moeten voldoen om kwalitatief verantwoorde zorg te verlenen. Als professionals van deze richtlijn afwijken zullen ze moeten motiveren waarom de individuele situatie van de jeugdige dit rechtvaardigt.

 

  • Waar is de richtlijn op gericht?

Deze richtlijn richt zich op de behandeling van residentieel op te nemen en opgenomen jeugdigen. De in deze Voorlopige Richtlijn geschetste kaders geven echter ook richting aan het ambulant werken in de OBC’s.

 
 

 

  • Waarom een Voorlopige Richtlijn?

De projectgroep wil met het opstellen en formuleren van de richtlijn niet wachten op de invoering van de wet ‘Zorg en Dwang’. Toch willen we ook niet voorbijgaan aan de brief van de staatssecretaris en aan het gedachtegoed van het wetsvoorstel ‘Zorg en Dwang’ dat véél meer aansluit bij de praktijk van werken in de OBC’s dan de wet BOPZ. Daarom hebben we gekozen voor een Voorlopige Richtlijn en spreken over vrijheidsbeperking en over onvrijwillige zorg. We spreken over ‘vrijheidsbeperking conform de wet BOPZ’ als we het hebben over de toepassing van de wet BOPZ. Wanneer we het hebben over onvrijwillige zorg in het kader van de WGBO, gaan we uit van het wetsvoorstel ‘Zorg en Dwang’.
Op het moment dat de wet ‘Zorg en Dwang’ psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten van kracht is, passen we deze Voorlopige Richtlijn aan.

 
 

 

  • Wat wordt verstaan onder onvrijwillige zorg en onvrijwillige opname?

Onvrijwillige zorg kan zorg zijn die we niet overeengekomen zijn met de client, maar toch (moeten) uitvoeren. In het wetsvoorstel ‘Zorg en Dwang’ staan diverse vormen van onvrijwillige zorg beschreven. Als die wet van kracht is, vallen een aantal handelingen onder onvrijwillige zorg, ook al hebben we ze opgenomen in het behandelplan.
Onvrijwillige opname is een opname in het kader van de wet BOPZ, met een rechterlijke machtiging (RM) of een Inbewaringstelling (IBS). Onvrijwillige opname betekent niet dat de jeugdige ook onvrijwillig wordt behandeld. We moeten overeenstemming hebben over de inhoud van het behandelplan.