Wat doet de VOBC

De Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) is de brancheorganisatie van instellingen voor behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en ernstige gedragsproblematiek: de orthopedagogische behandelcentra (OBC’s).

Bij jeugdigen met een LVB is niet alleen sprake van een beperking in cognitieve vaardigheden (een IQ tussen 50 en 85), maar ook van een beperking in adaptieve vaardigheden. Met name die laatste vergt zorg en ondersteuning. De behandeling en begeleiding die de OBC’s bieden richt zich op de ontwikkeling en ontplooiing van jeugdigen met een LVB. Het doel is hun zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving te bevorderen. Omdat de problematiek divers kan zijn, zowel in aard als in ernst, leveren de OBC’s maatwerk.

De VOBC behartigt de belangen van haar leden in het overleg met overheden (ministeries, gemeenten), brancheorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. De belangenbehartiging richt zich op het bevorderen van de voorwaarden waaronder de OBC’s hun cliënten de best mogelijke zorg kunnen bieden.

Naast belangenbehartiging richt de VOBC zich op gezamenlijke kwaliteitsontwikkeling en op innovatie van het behandelaanbod van de OBC’s.
Gezamenlijke kwaliteitsontwikkeling wordt vormgegeven via een systeem van onderlinge visitatie door de OBC’s. Tijdens deze visitaties beoordelen de OBC’s elkaars kwaliteit aan de hand van het kwaliteitskader “OBC in perspectief”.

Innovatie richt zich op het zoveel mogelijk ambulant maken van de zorg en het voorkómen van residentiële opnames. Innovatie richt zich ook op het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen en op het bevorderen van arbeidsparticipatie door mensen met een LVB.

De VOBC is gekoppeld aan het Landelijk Kenniscentrum LVB en wordt daardoor voortdurend gevoed met de laatste kennis over de doelgroep en zijn behandelingen. Die kennis bepaalt in hoge mate de activiteiten van de VOBC.