Over de OBC's.

Wat doen we?

De Orthopedagogische behandelcentra (OBC’s) bieden zorg aan kinderen en jongeren tot 23 jaar, die het met lichte vormen van ondersteuning niet redden in de maatschappij, vaak een langdurige hulpverleningsgeschiedenis hebben en voor wie hoogspecialistische zorg nodig is. De OBC’s stemmen de behandeling af op de thuissituatie. Het doel hierbij is altijd ’zo thuis als mogelijk’. Begeleiding wordt dus bij voorkeur thuis geboden. Als de problematiek van de jongere te ernstig is of het thuis niet veilig genoeg is, is een tijdelijk verblijf in een OBC mogelijk. Daar wordt een huiselijke sfeer gecreëerd. Zodra het kan, wordt het verblijf afgebouwd en wordt de jongere ambulant begeleid.

 

Integrale aanpak met toekomstperspectief

De OBC’s bieden een integrale aanpak gericht op herstel van het gewone leven. Deze omvat – naast  zorg en therapie – vrijetijdsbesteding, sport, onderwijs of dagbesteding en coaching naar en bij werk.

Tijdens de behandeling werken de OBC’s intensief samen met ketenpartners. Indien nodig zoeken we samen naar een geschikte vervolgvoorziening voor de jongere, zoals begeleid wonen. De OBC’s betrekken ouders, familie en het sociale netwerk bij de behandeling. Deze werkwijze vergroot de kans op steun uit de omgeving voor de jongere, ook in de toekomst.

 

Er vroeg bij zijn helpt

Vroegtijdige signalering van een oroblematische ontwikkeling bij jongeren met een LVB is belangrijk. De OBC’s wisselen kennis en expertise uit met collega-zorgaanbieders, wijkteams en binnen het onderwijs. We helpen om een jongere met een problematische ontwikkeling tijdig te herkennen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat zij zo vroeg mogelijk de juiste hulp en begeleiding krijgen. Op deze manier voorkomen we dat problemen verergeren en kan de inzet van zwaardere vormen van zorg worden verminderd.

 

We blijven onszelf verbeteren

De OBC’s zijn volop in beweging. In hoog tempo is de afgelopen jaren een veelzijdig ambulant aanbod ontwikkeld dat opnames zoveel mogelijk moet voorkomen. We blijven ook de behandelvormen met verblijf doorontwikkelen, om ze beter, kleinschaliger en korter te maken. Steeds wordt kritisch bekeken of het echt nodig is dat een jongere nog intensieve behandeling ontvangt. Onze professionals investeren in een gedegen behandelfase, maar streven er tegelijkertijd naar om het verblijfsgedeelte van de behandeling zo kort mogelijk te houden.

De OBC’s investeren samen in innovatie en leren van elkaar door onderling kennis en ervaringen te delen. We laten ons voeden door actuele kennis van het Landelijk Kenniscentrum LVB.