Over de Vereniging.

De Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) is de brancheorganisatie van instellingen voor de behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige ontwikkelings- en gedragsproblemen, soms gepaard met psychiatrische problematiek. Deze specialistische instellingen worden orthopedagogische behandelcentra genoemd (OBC’s).

Wat doet de VOBC?

De VOBC faciliteert de gezamenlijke kwaliteitsontwikkeling, innovatie en samenwerking tussen de aangesloten OBC’s. Tijdens regelmatige ontmoetingen op bestuurlijk, beleidsmatig en uitvoerend niveau delen we ervaringen, kennis en nieuwe methodieken. Externe sprekers inspireren en voeden de OBC’s met nieuwe inzichten. Samen met de leden van de VOBC is een Werkagenda opgesteld voor de periode 2023 tot en met 2027 die wordt geactualiseerd op basis van nieuwe ontwikkelingen. De Vereniging en de OBC’s zetten zich zo gezamenlijk in voor de hoogste kwaliteit van zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en complexe problematiek.

De belangen van de OBC’s worden behartigd door de VGN en Jeugdzorg Nederland.

Kwaliteitskeurmerk

Gezamenlijke kwaliteitsontwikkeling is een van de prioriteiten van de OBC’s. Dit wordt vormgegeven via een systeem van onderlinge visitaties door de OBC’s. Zij bezoeken elkaar jaarlijks om, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, te toetsen of een aangesloten instelling voldoet aan de stevige kwaliteitseisen van de VOBC. Indien dit het geval is ontvangt het betreffende OBC een keurmerk dat de kwaliteit waarborgt. Op basis van deze visitaties bepalen de OBC’s jaarlijks gezamenlijke ontwikkelpunten en besluiten zij in welke innovaties wordt geïnvesteerd. Zo wordt gewerkt aan een cyclus van continu verbeteren en van elkaar leren.

Kennisdeling en kennisontwikkeling

De VOBC is gelieerd aan het Landelijk Kenniscentrum LVB. De OBC’s worden daardoor voortdurend gevoed met actuele praktijk- en wetenschappelijke kennis over de problematiek waarmee jongeren met een licht verstandelijke beperking te maken kunnen krijgen en de nieuwste inzichten over behandeling. Diverse OBC’s investeren ook zelf in het doen van onderzoek of participeren in onderzoek van derden. Regelmatig organiseert het Landelijk Kenniscentrum LVB werkgroepen met professionals van de OBC’s en andere aangesloten zorgorganisaties waarin kennis wordt gedeeld en richtlijnen of handreikingen worden ontwikkeld en periodiek geactualiseerd.